Kursy i szkolenia WSM

kursy.jpg

Kursy i szkolenia WSM dla wszystkich, którzy:

  • chcą podnieść kwalifikacje!
  • uzupełnić swoje wykształcenie!
  • zwiększyć swoje szanse na rynku pracy!


Zapraszamy do zapoznania się z ofertą:

Mediacje

Rekrutacja na certyfikowane szkolenie z mediacji
2 weekendy!!!!
UPRAWNIENIA MEDIATORA

KOLEJNA EDYCJA SZKOŁY MEDIACJI
„Mediacje sądowe i pozasądowe oraz konstruowanie ugód”

PROMOCJA 950 ZŁ* + koszt wpisu na listę mediatorów Ośrodka Mediacji w wysokości 100 zł (opłata jednorazowa)
*Zniżka dla 2 lub większej liczby osób zapisujących się razem - 50 zł.
Możliwość rozłożenia opłaty na 2 raty (2 x 475zł).

XVII SZKOŁA MEDIACJI
Miejsce szkolenia:
Ośrodek Mediacji w Wyższej Szkole Menedżerskiej w Warszawie
ul. Kawęczyńska 36
03-772 Warszawa
Termin:
I zjazd: 03-04 lutego (sobota-niedziela)
II zjazd: 10-11 lutego (sobota-niedziela)

(2 weekendy łączenie: 56 godz. szkoleniowych)
Status: Rekrutacja w toku
Materiały szkoleniowe
Tak
Cel i adresaci szkolenia:
Szkoła Mediacji zaprasza wszystkich zainteresowanych z terenu całego kraju, choćby z uwagi na charakter wykonywanej pracy czy odczuwaną potrzebę własnego doskonalenia warsztatu, służącemu nabyciu umiejętności rozwiązywania konfliktów, sporów za pomocą mediacji. Szkolenie kończy się egzaminem, po którego zdaniu uczestnik otrzymuje certyfikat uprawniający do zawodu mediatora oraz do ubiegania się o wpis na listę Stałych Mediatorów Sądowych prowadzoną przez Prezesów Sądów Okręgowych.

 

 

Kontakt w sprawie szkolenia:
Osoba kontaktowa: Patrycja Jurkowska, Menedżer Ośrodka Mediacji
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. / Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Telefon: 609-311-182
Zgłoszenia:
Zainteresowane osoby proszone są o wypełnienie deklaracji uczestnictwa i przesłanie na adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Deklaracja do pobrania
Uwaga: Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc o uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń.

 

SZKOŁA MEDIACJI
Mediacje sądowe i pozasądowe oraz konstruowanie ugód


Program szkolenia został opracowany na podstawie Standardów Szkolenia Mediatorów uchwalonych w dniu 29 października 2007 r. przez Społeczną Radę ds. Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości.
Program szkolenia obejmuje:
1.Podstawowe zasady i składniki postępowania mediacyjnego.
2.Psychologiczne mechanizmy powstawania, eskalacji i rozwiązywania konfliktów.
3.Trening praktycznych umiejętności prowadzenia mediacji.
4.Wiedza o prawnych i organizacyjnych aspektach funkcjonowania procedur mediacyjnych.

Przedstawione standardy dotyczą wszystkich rodzajów mediacji.

Standardy szkolenia mediatorów:

STANDARD I
Podstawowe zasady i składniki postępowania mediacyjnego:
1.Przebieg postępowania mediacyjnego.
2.Zasady mediacji (dobrowolność, bezstronność, neutralność, poufność).
3.Rola mediatora, jej specyfika, prawa i obowiązki mediatora.
4.Zastosowanie mediacji, wskazania i przeciwwskazania.
5.Zagadnienia etyki zawodowej mediatorów.
6.Standardy prowadzenia mediacji i postępowania mediatora.

STANDARD II
Psychologiczne mechanizmy powstawania, eskalacji i rozwiązywania konfliktów:
1.Podstawy wiedzy psychologicznej o mechanizmach powstawania, eskalacji i rozwiązywania konfliktów.
2.Procedury rozwiązywania konfliktów (negocjacje, mediacje, arbitraż, sąd) - podobieństwa i różnice.
3.Elementy teorii negocjacji, podstawowe pojęcia negocjacyjne (kwestie, pozycje, interesy, BATNA).

STANDARD III
Trening umiejętności praktycznych w zakresie mediacji
1.Prowadzenia wstępnych spotkań ze stronami w tym opanowania wypowiedzi otwierających mediację i zawierania kontraktu mediacyjnego.
2.Umiejętność prowadzenia sesji mediacyjnych zgodnie z zasadami i przy wykorzystaniu właściwych technik mediacyjnych.
3.Umiejętności komunikacyjne, w tym w szczególności:
− umiejętności aktywnego słuchania,
− zadawania pytań,
− umiejętność używania neutralnego języka (w mówieniu i pisaniu).
4. Umiejętność dokonania analizy i diagnozy konfliktu objętego mediacją, w tym szczególności:
− umiejętność oceny, czy zastosowanie mediacji jest zasadne w danej sprawie,
− umiejętność identyfikacji pozycji i potrzeb stron w konflikcie,
− umiejętność wyodrębnienia pozycji, potrzeb i interesów i przejścia z pozycji do interesów.
5. Umiejętność wspierania stron w pracy nad rozwiązaniami, w tym w szczególności:
− umiejętność wspierania stron w kreatywnym poszukiwaniu opcji,
− umiejętność wspierania stron w identyfikacji zasad i kryteriów podejmowania decyzji.
6. Umiejętność sporządzania porozumienia końcowego.
7.Umiejętność współpracy ze współmediatorem/ką – opanowanie terminologii umożliwiającej współpracę i wymianę doświadczeń z innymi mediatorami.
8. Umiejętność współpracy z innymi specjalistami.

STANDARD IV
Wiedza o prawnych i organizacyjnych aspektach funkcjonowania procedur mediacyjnych
1.Podstawy prawne zastosowania procedur mediacyjnych w tym zmiany kodyfikacji.
2.Zagadnienia praktyczne związane z organizacją postępowania mediacyjnego.
3.Zasady współpracy z organami wymiaru sprawiedliwości.
4.Prowadzenie dokumentacji.
5.Krajowe i międzynarodowe standardy postępowania mediacyjnego.
6.Stosowanie procedur mediacyjnych w Polsce i na świecie - sprawy karne i cywilne (rodzinne i gospodarcze), konflikty sąsiedzkie i w społecznościach lokalnych, spory zbiorowe itp.

Forma szkolenia
Wiedza i umiejętności przekazywane są przede wszystkim metodami interaktywnymi, poprzez:
1) Symulacje mediacji
2) Analizy studiów przypadków
3) Demonstracje mediacji
4) Ćwiczenia – indywidualne i w grupach
5) Dyskusje i refleksje uczestników
6) Kwestionariusze, testy
7) Wykłady teoretyczne i prezentacje

 

Warunkiem ukończenia i otrzymania certyfikatu Szkoły Mediacji jest:
- obecność na 80% zajęć teoretycznych
- obecność na 100% zajęć praktycznych
- pozytywne zaliczenie egzaminu

Ośrodek Mediacji oferuje szkolenia, w modułach, pn.:
• Mediacje sądowe i pozasądowe oraz konstruowanie ugód - szkolenie bazowe.

• Szkoła Mediacji Karnych – szkolenie skierowane jest do osób, które ukończyły szkolenie bazowe i chcą pogłębić wiedzę mediacyjną w zakresie postępowania w sporach karnych. Szkolenie obejmuje zasady postępowania i sporządzania dokumentacji w sądowym postępowaniu karnym.
Szkoła Mediacji Karnych kończy się egzaminem, po którego zdaniu uczestnik otrzymuje certyfikat specjalizujący;
Czas trwania szkolenia: 28 godz. (1 weekend).
Koszt – 550 zł.

• Szkoła Mediacji Nieletnich i Rodzinnych - szkolenie skierowane jest do osób, które ukończyły szkolenie bazowe i chcą pogłębić wiedzę teoretyczną i praktyczną w zakresie pracy z nieletnimi i ich rodzicami. Szkolenie obejmuje m.in. sprawy o ustalenie kontaktów, alimenty, sprawy rozwodowe.
Szkoła Mediacji Nieletnich i Rodzinnych kończy się egzaminem, po którego zdaniu uczestnik otrzymuje certyfikat specjalizujący;
Czas trwania szkolenia to 28 godz. (1 weekend).
Koszt – 550 zł.

• Szkoła Mediacji w Oświacie - szkolenie skierowane jest do osób, które ukończyły szkolenie bazowe, dla zainteresowanych pedagogów, psychologów, nauczycieli i dyrektorów.
Szkoła Mediacji w Oświacie kończy się egzaminem, po którego zdaniu uczestnik otrzymuje certyfikat specjalizujący;
Czas trwania szkolenia to 28 godz. (1 weekend).
Koszt – 550 zł.

 

Kadra trenerska:
• Edyta Borysiak
Jest doświadczonym mediatorem wpisanym na listę mediatorów stałych przy Sądzie Okręgowym w Szczecinie. Prowadzi własną kancelarię mediacyjną. Specjalizuje się w mediacjach karnych oraz cywilnych, w tym rodzinnych, jest propagatorką mediacji rówieśniczych. Z wykształcenia jest pedagogiem, ukończyła studia na kierunkach: pedagogika wychowawcza, resocjalizacja oraz psychologia zarządzania. Od kilkunastu lat pracuje w szeroko pojętej edukacji jako nauczyciel, wychowawca oraz pedagog szkolny. Ponadto jest kierownikiem studiów podyplomowych z Zarządzania konfliktem na Wyższej Szkole Biznesu w Gorzowie Wielkopolskim oraz wykładowcą Collegium DaVinci w Poznaniu. Prowadzi własną działalność gospodarczą opartą na mediacjach oraz prowadzeniu szkoleń mediacyjnych, pedagogicznych oraz z zakresu prawidłowej komunikacji. Jest zeszłoroczną laureatką konkursu im. Joanny Kubiak "NAUCZYCIEL - MEDIATOR" organizowanego przez Stowarzyszenie Interwencji Prawnej oraz Fundacje Przyjaciółka pod patronatem Rzecznika Praw Dziecka. Zajęła pierwsze miejsce za dorobek w zakresie pracy z dziećmi i młodzieżą z wykorzystaniem metod sprawiedliwości naprawczej i mediacji oraz propagujących mediacje prawną.

• Paweł Szczyglak
Jest mediatorem wpisanym na listę mediatorów stałych przy Sądzie Okręgowym w Warszawie. Prowadzi swoją działalność gospodarczą zajmując się prowadzeniem postępowań sądowych oraz mediacyjnych.
Ukończył Akademię Leona Koźmińskiego w Warszawie uzyskując tytuł magistra prawa oraz ukończył aplikacje radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie.
Doświadczenie zawodowe zdobywał m.in. na stanowisku asystenta sędziego w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi - Północ oraz w Sądzie Okręgowym w Warszawie, a także w kancelariach prawnych radców prawnych.


• Daniel Zych
Jest mediatorem wpisanym na listę mediatorów stałych przy Sądzie Okręgowym w Szczecinie z 13-letnim doświadczeniem mediacyjnym. Specjalizuje się w mediacjach gospodarczych, prawa pracy oraz cywilnych, w tym rodzinnych.
Z wykształcenia jest specjalistą d.s. bezpieczeństwa (Wydział Bezpieczeństwa Wewnętrznego WSPOL w Szczytnie) oraz pedagogiem i socjoterapeutą. Ponadto jest wykładowcą akademickim w temacie mediacji na Wyższej Szkole Biznesu w Gorzowie Wielkopolskim oraz Collegium DaVinci w Poznaniu.
Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń mediacyjnych oraz z zarządzania kryzysowego, w tym dla służb mundurowych.

WAŻNE!!!
• Maksymalna liczba osób biorących udział w szkoleniu to 20 (decyduje kolejność zgłoszeń)
• Szkolenie odbędzie się w przypadku zebrania grupy minimum 15 osób.
• W przypadku odwołania szkolenia powyższa kwota zostanie zwrócona lub zostanie zaksięgowana na kolejny termin szkolenia.
• Możliwość noclegu w kwocie 60 zł za dobę, blisko miejsca szkolenia.

Deklaracja do pobrania
Serdecznie zapraszamy!

Wprowadzenie do kontrolingu
Kontroling w przedsiębiorstwie w ujęciu praktycznym
Kontroling w praktyce dla zaawansowanych
Kurs przygotowujący do zawodu Sądowego Kuratora Społecznego
Współczesne zagrożenia wykolejeniem społecznym dzieci i młodzieży
Psychografologia
Zawodowy kurs dokształcający - Informacja i promocja turystyczna
Kurs dla kandydatów na pilotów wycieczek
Kreowanie Marki i Wizerunku Firmy